co můžeme nabídnout…

Každému, kdo by s naším směřováním souzněl, každému, v kom by se snad při čtení našich slov cosi ozvalo či rozechvělo, můžeme nabídnout – a velice rádi tak činíme – rozhovor.

Ten na prvním místě. Neboť tak jako toho sami máme mnoho na srdci, předpokládáme totéž i u druhé strany.

Tomu, s kým budeme vzájemně moci nalézt společnou řeč a kdo by v takovém počínání shledal smysl a cestu, můžeme nabídnout prostor pro výstavbu obydlí.

Část stavebních metrů, které máme celkově k dispozici, připadne na dům, jenž bude s přilehlým okolím nabízet zázemí pro svébytnou činnost dětí (a tím nutně i nás dospělých), v němž se naše děti a my, jejich dospělí průvodci, budeme moci scházet a být jedni i druzí navzájem přítomni objevování světa, svému i druhých – ryzího objevování světa dětmi a obnoveného objevování námi dospělými. Zbylé území určené k zastavění zůstává volné pro jednotlivé příbytky.

na zivote projekt 01

Tomu, kdo by se obdobně jako my rád alespoň pokusil poskytnout svým dětem prostor pro dětství se vším, co k němu náleží, prostor pro vzdělávání jakožto zrání v lidskou bytost, můžeme nabídnout účast na společném díle. Na společném pobytu v připraveném a uvolněném prostředí, na společné péči o toto prostředí a na jeho neustálé tvorbě a obnově.

Tomu, kdo v sobě prožívá niternou souvislost s respektující péčí o  půdu a krajinu, o rostliny a zvířata, můžeme nabídnout práci na poli, na záhonu, na pastvinách, v ohradě.

na zivote krajina 01

Všem, kdo hledají a ve svém hledání neutuchají, můžeme nabídnout nekončící, často bolestnou, lopotnou, posléze však osvobozující a oblažující práci na sobě samém, na předivu bohatých a rozmanitých živoucích a dynamických vztahů unvitř i vně našeho společného prostoru.

Všem, kdo věří v pohyb zevnitř ven, v Život, můžeme nabídnout trvalou příležitost společně, ve spolupráci, v důvěře, vzájemném respektu a v konsensu tvořit a pečovat o místo, vněmž lze b ý t. Být člověkem, či k tomu alespoň směřovat.

Toto je vše, z čeho v přítomném okamžiku můžeme nabízet. Toto je vše, co také v tomto přítomném okamžiku nově příchozím nabízíme při vědomí, že právě s příchodem každého dalšího účastníka bude naše nabídka zrát, rozrůzňovat se a nabývat na rozmanitosti zrcadlící dynamiku mnoharozměrnosti, pestrosti a životadárnosti vzájemného sou-žití.